» Project Takallam
Foto INTRODUCTIE

Allochtone opvoeders in Nederland bevinden zich op het kruispunt van een aantal ontwikkelingen in verband met gezinsvorming, familieverbanden, wijzigingen van tradities en gewoonten, veranderende visies op man - vrouw relaties, nieuwe inzichten in de manieren van opvoeden, negatieve trends in de Nederlandse samenleving met betrekking tot Allochtone normen en waarden en de effecten daarvan op scholingsmogelijkheden, arbeidsmogelijkheden, ouder - kind verhoudingen, maatregelen van de overheid inzake inburgering, alsmede de keuze tussen blijven in Nederland of remigratie naar Marokko.

Allochtone moeders in Nederland hebben, meer dan hun echtgenoten en volwassen kinderen, oog voor het welzijn van henzelf, hun gezin, familie en sociale omgeving. Door hun dagelijkse ervaringen weten de moeders welk effect het overheidsbeleid en het maatschappelijke en sociale klimaat heeft op henzelf en hun directe kring.

In het kader van de emancipatie tussen man en vrouw, aansluitend bij de Nederlandse ontwikkelingen is het tijd dat Allochtone vrouwen zich zelf uitspreken over hun kijk op kwesties die de afgelopen jaren aan de orde zijn gesteld door hun echtgenoten, volwassen kinderen, instituties en mensen op maatschappelijke functies. Hun verhaal zal, naar de jarenlange ervaringen binnen stichting Sheherazade, een onmisbare bijdrage in de publieke opinievorming en beleidsontwikkeling betekenen.

De stem van de Allochtone ouders in Nederland zou meer hoorbaar moeten zijn in de publieke meningsvorming en beleidsvorming. Zij hebben hun eigen inzicht in de ontwikkeling naar radicalisering onder jongeren die geen kansen en mogelijkheden zagen en kregen in de Nederlandse samenleving. De moord op Theo van Gogh was mogelijk niet gebeurd als men naar hen had geluisterd. Na de berichten over de Hofstadgroep heeft niemand gevraagd wat de moeders en zusters over die kwesties dachten en voelden. Er wordt voor hen gedacht en over hen beslist in plaats van met hen overlegd. Zo kunnen zij geen invloed uitoefenen. Als de Allochtone moeders meer kans en scholing zouden krijgen, kunnen zij een positieve bijdrage aan de Nederlandse samenleving leveren.

Stichting Sheherazade heeft 7 voorlichtingsbijeenkomsten gepland en gerealiseerd. Het verslag ervan is hierna te lezen..

Sheherazade heeft in samenwerking met deskundigen en met externe ondersteuning, 7 voorlichtingbijeenkomsten georganiseerd. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam (DMO) heft deze dagen gefinancierd. De onderwerpen van de bijeenkomsten waren: Vrouw en moeder als kostwinner (18/05/08), Begrijpt u mij? Luisteren en gehoord worden. Hoe doe je dat? (25/05/08), Dubbele loyaliteit of Transnationale identiteit (19/10/08), Onderwijs, Arbeid en Voortijdig schoolverlaten (2/11/08), Rol Allochtone moeders in Nederlandse maatschappij (20/12/08), Rol van Allochtone vrouwen binnen de Islam en in de Nederlandse Maatschappij (29/03/09), en oudere worden in verschillende culturen &wijzer worden over psychische problemen (15/11/09)


SLOTWOORD

Door Amina El Boukamiri, voorzitter van multifunctioneel centrum Sherazade en oprichtster MVVN (Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland)
Dat Nederland in rap tempo vergrijst is bekend. Een grote groep oudere inwoners van Nederland is ooit als migrant hierheen gekomen. Bovendien bevindt zich onder de immigranten sinds de jaren ’60 een groep die zich onderscheidt van de immigranten die Nederland door de eeuwen heen heeft gekend. Velen daarvan hebben zich waarschijnlijk nog niet zo heel lang geleden gerealiseerd dat zij niet meer terug “kunnen”. In Nederland hebben ze niet meer de status die ze wel in hun oorspronkelijke land wel zouden hebben gehad. Ouder worden geeft specifieke problemen waar ze geen antwoord op hebben. In Marokko zouden ze zorg van hun kinderen hebben en het respect als oudere, wijze oude man of vrouw war naar geluisterd wordt. In Nederland worden ze naar een bejaardentehuis gebracht waar ze in vergetelheid hun tijd kunnen doorbrengen. De bijeenkomsten kunnen een basis leggen voor een dialoog over de betekenis van ouder worden in verschillende culturen. Ook de kennis onder allochtone ouderen over allerlei voorzieningen in Nederland ten behoeve van hen is in deze bijeenkomsten zeer nuttig.
Er is over het algemeen weinig contact tussen allochtone en autochtone ouderen. De multiculturele aanpak van deze bijeenkomsten maakt het mogelijk dat ontmoeting tussen allochtone en autochtone ouderen kan plaatsvinden. Zo kan een dialoog ontstaan over de betekenis van ouder worden in verschillende culturen. Het is belangrtijk van elkaar te kunnen leren.
Er rust nog altijd een taboe op het spreken over en het omgaan met psychische problemen bij allochtonen. Veel allochtone mensen durven niet over hun problemen te praten uit schaamte of uit angst 'gek' gevonden te worden.
Toch is het belangrijk om uw probleem met anderen te praten. Praten lucht op. Informatie over hoe hiermee om te kunnen gaan is hard nodig.
Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijd minder lekker in z’n vel. Iedereen maakt dingen mee in het leven die schokkend of verdrietig zijn of woede opwekken. Dat kan leiden tot slapeloosheid, angst en piekeren. De meeste mensen proberen daar alleen of met hulp van familie en vrienden doorheen te komen. De informatie in deze bijeenkomsten opgedaan is zeer zinvol.
De eerste stap is erkennen en accepteren dat er iets aan de hand is. Mensen kunnen heel lang doen of er niets aan de hand is: "Het gaat wel over, ik moet niet zeuren". Door deze bijeenkomsten gaan de mensen een manier vinden omeigen zorgen, gedachten en gevoelens serieus te nemen. Zo kunnen ze uit hu eigen cirkelredeneringen treden.
In deze bijeenkomsten worden de oorzaken en gevolgen van migratie in onze samenleving met elkaar besproken en ontstaat een bewustwording voor welke keuzes migranten komen te staan. Ook wordt gesproken over de bemoeienis door de Marokkaanse Hoge Raad met de Marokkanen in Nederland, die door velen als niet gepast wordt ervaren.
Het wordt als erg belangrijk ervaren de kennis en ervaringen te integreren in het beleid en de activiteiten van de diverse organisaties.
Bij iedere bijeenkomst was er gelegenheid tot informeel netwerken. Onder genoot van drankjes, hapjes en muziek. Er heerste een warme sfeer en er is behoefte naar voortzetting van dit soort bijeenkomsten.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden


Copyright 2002-2018